CIB pdf brewer 2.10.4.1

CIB pdf brewer 2.10.4.1

CIB software GmbH – 15,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 13 phiếu
4 Stars User Rating
CIB pdf brewer generates as virtual printer free PDF from within all Windows applications (capable for servers: Windows Terminal Server, CITRIX, network printer) with file size optimization, PDF encryption, fontembedding, watermarks, hyperlinks and e-mail delivery after the conversion. Separate toolbar icons for easily use within Microsoft Office are installable. The printer provides settings to configure the PDF appearance when opening, e.g. full-screen mode or continuous double page. Using the context menu of the file explorer files can be directly converted into PDF. The software allows joining of PDF documents and PDF attachments like images or other documents. In addition the PDF formats 1.3/1.4 are supported. The software provides detailed memory settings for choosing the location and file name, e.g. automated number assignment. The printer allows saving of different conversion settings for each application. The format e.pdf enables lossless re-editing of PDF files in Word. After the conversion any application can be started, optionally with parameters. Word forms can be directly converted to PDF forms without post-processing. The software enables long-term archiving with the output format PDF/A-1b. CAD programs and SAP are supported optimum. An API is available for developers.

Tổng quan

CIB pdf brewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi CIB software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CIB pdf brewer là 2.10.4.1, phát hành vào ngày 15/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.10.4, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

CIB pdf brewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,2MB.

Người sử dụng của CIB pdf brewer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CIB pdf brewer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có CIB pdf brewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản